Urbanistické plánování a architektonické realizace

Plánování a realizace

Vážený pane primátore,

dovoluji se na Vás obrátit s naléhavým upozorněním na velmi vážnou a nebezpečnou situaci Prahy na poli urbanistického plánování i nových architektonických realizací. Před určitou dobou jste mne vyzval jakožto člena jedné z Vašich památkových komisí k vyjádření k současné situaci v Praze z uvedených hledisek. Dovolil jsem si úvodem zdůraznit, že Praha jako nesporně nejkrásnější město světa vyžaduje právě v oblasti
urbanismu zcela specifický režim. Hlavním jeho principem musí být jasná představa o celkovém dalším urbanistickém i architektonickém vývoji města, aby nejvyšší kvality pražské byly nejen plně respektovány, ale také zhodnoceny a oživeny.

Read more: Urbanistické plánování a...

Kulturní ráz a transformace

Kulturní ráz a transformace

Byl jsem po celý život kulturním optimistou. Umožňovalo to překonávat různá úskalí minulosti. V současné době se začínám bát. Nebezpečí nehrozí všude se stejnou intenzitou, mnohde se jeví být vše relativně v pořádku, což vytváří klamné sebeuspokojení. Vyjdu přirozeně z Prahy, města nejkrásnějšího a nejlíbeznějšího, jež je ohrožováno stále sílícími antikulturními tlaky. Umožňuje je relativně slabý památkový zákon bez prováděcího nařízení, jednostranné zrušení tzv. Horákovy vyhlášky, bez požadované adekvátní náhrady, nedostatek územního plánu historického jádra a navíc ještě nejistota v rozhodování a ideová zmatenost některých památkářů.

Read more: Kulturní ráz a transformace

Členská základna

Český národní komitét ICOMOS má v současnosti 62 řádných členů a 4 čestné členy - doc. JUDr. PhDr. Dobroslava Líbala, Ing. arch. Aleše Vošahlíka, prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. a Ing. Aleše Krejčů). Členové volí presidenta, vicepresidenty, generálního sekretáře, pokladníka a výkonný výbor.

Vedení ČNK ICOMOS 2019:

President: prof. Ing. arch. akad arch. Václav Girsa

Vícepresident: doc. PhDr. Josef Štulc

Read more: Členská základna

Stanovy ČNK ICOMOS

Stanovy ČNK ICOMOS

Platné stanovy ČNK ICOMOS z.s. ze dne 26. listopadu 2015.

 

Stanovy obsahují:

§ 1 Název a účel spolku

§ 2 Cíle a aktivity, formy naplňování účelu spolku

§ 3 Sídlo spolku

§ 4 Členská agenda, seznam členů

§ 5 Práva a povinnosti členů

§ 6 Příjmy komitétu a příspěvky

§ 7 Struktura komitétu

§ 8 Délka funkčního období

Read more: Stanovy ČNK ICOMOS

Memorandum k Pražské památkové rezervaci

Memorandum k PPR

Praha není jen světovou kulturní památkou, ale současně i nejkrásnějším městem na světě. Každým svým detailem svědčí o dramatických, kladných ci záporných osudech českého národa i státu. Tyto historické skutečnosti jsou v Praze v těsné vazbě s její architektonickou realitou. Pevné vzájemné propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti představuje jedinečný rys prostředí našeho hlavního města.

Ad 1. Současný stav centrální oblasti a zejména pražské městské památkové rezervace z hlediska základního zabezpečení pozitivního vývoje urbanistického i architektonického je neutěšený.

Read more: Memorandum k Pražské památkové rezervaci

Informace o činnosti ČNK ICOMOS

ICOMOS International informuje o tom, že:

•    Tématem roku 2016 je Sportovní dědictví .
•    Téma si klade za cíl posílit povědomí o významu kulturního dědictví napříč světovou komunitou.
•    I ČNK ICOMOS bude na webu ICOMOS.cz zveřejňovat akce, které budete k tématu pořádat.
•    Vybrané akce mohou získat záštitu presidenta ČNK.
•    Téma lze využít i pro organizování akcí ke dni 18. 4. 2016 tj. k Mezinárodnímu dni památek a sídel.
•    Národní komitéty budou o plánovaných aktivitách informovat mezinárodní sekretariát ICOMOS.

Informace o ČNK ICOMOS

ICOMOS - International Council on Monuments and Sites

Mezinárodní rada památek a sídel byla založena v roce 1965 ve Varšavě. Její vznik vycházel ze závěrů o rok dříve, v roce 1964 v Benátkách konané mezinárodní konference památkových architektů, urbanistů, archeologů, historiků umění a restaurátorů. Z této konference vzešla tzv. Benátská charta o konzervaci památek, dodnes uznávaný a platný dokument kodifikující principy péče o památky a historická sídla tak, aby zůstaly uchovány jejich kulturní hodnoty.

ICOMOS jako hlavní poradce UNESCO v otázkách kutlurního dědictví

V roce 1972 kdy byla dosažena Mezinárodní úmluva o ochraně světového kulturního dědictví ustavilo UNESCO ICOMOS svým hlavním poradcem v otázkách kulturního dědictví. V této funkci ICOMOS zajišťuje pro UNESCO především zpracování komplexních odborných posudků statků navrhovaných členskými státy k zápisu na Seznam světového dědictví jak z hlediska jejich mimořádné universální kulturní hodnoty, tak co do jejich připravenosti k zápisu (stav dochování, zakotvení v územních plánech, zpracování manažerského plánu, organizace turistické návštěvnosti, systém památkové péče a její odborná úroveň a d.). Dále, na podkladě odborných misí, na místě zjišťuje a ověřuje skutečný stav v případě upozornění na ohrožení památek a míst zapsaných na Seznam. Poskytuje pro UNESCO informace o nejnovějších trendech ve vědeckém výzkumu a ve vývoji konzervační filosofie a plní další jejich požadavky v odborném poradenství. ICOMOS má v současnosti již více než 120 národních komitétů sdružujících cca 10 tisíc renomovaných odborníků ze všech částí světa.

Mezinárodní vědecké komitéty ICOMOS

Pro potřeby specializovaného bádání a kvality svého poradenství si vytvořil 24 tematicky zaměřených Mezinárodních vědeckých komitétů. Na národní a mezinárodní úrovni provádí ICOMOS výzkum památek, sídel a krajiny a vydává k jejich ochraně a péči odborné posudky. Přednáškovou a pedagogickou činností svých členů šíří a popularizuje péči o kulturní dědictví a v případě nutnosti organizuje či podílí se na veřejných kampaních za záchranu ohrožených památek. ICOMOS pečlivě sleduje proces vědeckého poznání i praxe péče o kulturní dědictví. Své poznatky promítá do postupně vydávaných mezinárodních chart, rekomandací, memorand a dalších dokumentů, tvořících základ vědecky podložené konzervační filosofie, metodiky a etiky.

 

More Articles ...

  1. Z historie ČNK ICOMOS