Attinghamský studijní program 2015

Znovu ke kauze „otáčivé hlediště“ v Českém Krumlově

Odborníci ze zahraničí vyjadřují obavu nad osudem památky světového významu:

THE ATTINGHAM STUDY PROGRAMME 2015 - THE HISTORIC HOUSE IN THE LANDS OF THE CZECH CROWN

V rámci uskutečněného studijního programu Attinghamských studií, který proběhl ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, generálním ředitelstvím ve dnech 7. -16. 6. 2015, se odborníci z USA, Velké Británie, Francie, Německa, Nizozemí, Švýcarska, Austrálie, Kanady, Polska, Belgie a Ruska (vlastníci a správci zámků, univerzitní profesoři, kurátoři a ředitelé předních světových muzeí a galerií, šéfredaktoři odborných časopisů, restaurátoři, památkoví architekti a ředitelé či prezidenti nadací věnujících se zachování kulturního dědictví) seznámili s širokou škálou památkových areálů v Čechách a na Moravě, kde byly v hojné míře zařazeny také historické zahrady a parky.

Dne 14. 6. účastníci programu navštívili také areál zámku v Českém Krumlově, kde byli seznámeni s historickým vývojem zámecké zahrady, jeho hodnotami a kde byli zároveň uvedeni do současných problémů a záměrů obnovy této památky. Účastníci projevili velký podiv až zděšení nad záměrem obnovy otáčivého hlediště v parteru unikátní stavby Bellarie.  V diskuzi se Prof. Alison Mc Queen, Ph.D. – profesorka dějin umění z Mc Master University v Hamiltonu ve státě Ontario v Kanadě, zajímala o snahu české odborné veřejnosti docílit odstranění nevhodně umístěné divadelní točny a vymístění veškerý dalších nevhodných aktivit s divadlem spojených. Silný zážitek z poznání a obavy ze zničení tohoto specifického místa v zahradě také vyjádřil pan Andrew Barber, kurátor z The Old Manor v Thorney, ve vlastnictví  the National Trust v Newarku ve Velké Británii i další účastníci, kteří vyjádřili obavy o osud jedné z mimořádně cenných památek zahradního umění v Evropě. Celý kurz zanechal v návštěvnících hluboký dojem, který se projevil jak vyjádřením obdivu nad mimořádnými kulturními hodnotami památkového fondu naší republiky, tak podivem nad skutečností, že se památkové péči a odborné veřejnosti stále nedaří vymístění divadelní točny z českokrumlovské zámecké zahrady, která zcela nevhodnou polohou silně narušuje integritu vzácného prostředí světové památky.

Attingham Study Programme  je jediným kurzem pořádaným nadací the Attingham Trust, který se odehrává mimo Velkou Británii a umožňuje poznat poklady různých míst Evropy. Ostatní kurzy se odehrávají pouze na území Velké Británie, jedná se zejména o třítýdenní Attingham Summer School, která nabízí poznání britských památek spravovaných organizacemi the  Attingham Trust, the National Heritage i soukromými vlastníky a Royal Collection Studies umožňující poznání britských královských paláců a jejich sbírek. Na přípravě všech programů nadace se podílí výkonná ředitelka Annabel Westman, specialistka na historické textilie, od roku 1880 se věnuje restauraci historických interiérů pro muzejní i jiné účely. Pracovala pro nejvýznamnější britské – a vlastně i světové – památkové organizace the National Trust,the  English Heritage a the Royal Palaces. Za českou stranu se organizace programu účinně podílela Mgr. Kateřina Cichrová, PhDr. Eva Lukášová a Ing. Ina Truxová (specialistky Národního památkového ústavu).

V. Girsa, I. Truxová

30. 11. 2015