Stanovisko k otáčivému hledišti v zahradě zámku v Českém Krumlově

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Historická zahrada zámku v Českém Krumlově je architektonickou a uměleckou památkou mimořádné hodnoty. Patří ke kvalitativně nejcennějším částem území, které je zaspáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Český komitét ICOMOS se vzhledem k hodnotě památky od počátku jednoznačně stavěl proti umístění otáčivého hlediště přímo na jejím území. , Hlediště, dimenzované dnes pro 600 diváků, dle našeho názoru poškozuje chráněný statek fyzicky. Škody vznikly již při jeho výstavbě realizované v roce 1993 bez souhlasného závazného stanoviska ministerstva kultury ČR a řádného stavebního povolení, aniž byl proveden a dokumentován předstihový archeologický výzkum.

Riziko poškozování vzniká i vlastním provozem scény v letních měsících. Kromě fyzického poškozování přináší otáčivé hlediště citelné znetvoření památky v její obzvlášť cenné, vzácně dochované původní architektonické kompozici. To platí i pro případ že by současnou, architektonicky pokleslou stavbu nahradila nová subtilnější konstrukce. Jakákoli konstrukce vložená do osy zahrady znemožňuje plnohodnotné vnímání a tedy důstojnou prezentaci mimořádně významné historické památky zahradní architektury a znemožňuje její rehabilitaci.

Názor o neslučitelnosti hlediště a jeho provozu s památkovou hodnotou statku a z toho vyvozený požadavek přemístit hlediště mimo zahradu, byl již třikrát postupně potvrzen renomovanými mezinárodními expertizami. Poprvé v roce 2005 expertní misí ICOMOS,  jejíž závěr potvrdil mezinárodní exekutivní výbor ICOMOSu a v témže roce se s ním ztotožnilo i hlasování a závěry sezení Výboru světového dědictví UNESCO. Názor byl následně po pečlivém studiu na místě, podepřen Mezinárodním vědeckým komitétem ICOMOS-IFLA (Mezinárodní federace zahradních a krajinářských architektů), který Český Krumlov na pozvání ministerstva kultury v r. 2010 navštívil. Potřetí podala české straně stejný názor sdružená expertní mise UNESCO - ICOMOS znovu k posouzení věci pozvaná v roce 2014. Na mezinárodní úrovni neexistují vyšší odborné autority, nežli ty, které se takto k problému vyjádřily.

Český národní komitét ICOMOS si váží divadelního umění a uznává kulturní význam půlstoleté tradice konání divadelních představení pod širým nebem v Českém Krumlově. Nevidíme a nebyl nám sdělen žádný kvalifikovaně podložený důvod, proč konání těchto představení musí být vázáno výlučně na území světové památky. Jsme přesvědčeni, že obě sféry kultury - divadlo i památková péče - mohou v širším prostředí zámeckého areálu koexistovat, aniž by jedna znehodnocovala úsilí té druhé. Naší preferencí je přemístění divadelní scény do bývalé zásobní zahrady v ose zámecké zahrady. Jako přijatelné vidíme i přemístění do areálu nedalekého Kvítkova dvora, jehož vlastník, jak jsme informováni, potřebné pozemky sám nabízí. Pro ověření těchto i dalších možností jsme v r. 2013 iniciovali studentskou architektonickou soutěž, kterou s velkou vstřícností uskutečnila, za účasti studentů dalších českých i slovenských vysokých škol, Fakulta architektury ČVUT v Praze. V porotě soutěže zasedly vedle renomovaných architektů i významné divadelní a scénografické osobnosti. Soutěž prokázala, že přemístění je schůdné a dokonce výhodné i z vlastního divadelního hlediska a v tomto směru přinesla  řadu vysoce hodnotných, kreativních návrhů. Její výsledky byly zveřejněny a jsou k dispozici všem na cause zainteresovaným orgánům a institucím.

Ze všech  výše uvedených důvodů Český národní komitét ICOMOS trvá na svém konzistentně zastávaném stanovisku a požaduje přemístění otáčivého hlediště mimo areál zámecké zahrady.

V Praze dne 2. 1. 2015

Stanovisko ke stažení ve formátu pdf (Adobe Reader)

Download The position of the Czech National Committee of ICOMOS in Microsoft Word file