Další hrozba pro památku UNESCO

Nové stanovisko ČNK ICOMOS k otáčivému hledišti v Českém Krumlově

Nové stanovisko ČNK ICOMOS k otáčivému hledišti v Českém Krumlově

ČNK ICOMOS znovu opakovaně a v souladu s Florentskou chartou a dalšími mezinárodními dokumenty konstatuje, že připravovaný záměr Města České Budějovice budovat nové otáčivé hlediště uvnitř půdorysu unikátní zámecké zahrady státního zámku v Českém Krumlově je nepřijatelným zásahem do integrity mimořádně významné památky. Naše stanovisko je neměnné.

Dosud zveřejňované informace o tomto velmi problematickém záměru se zatím soustředily na umístění vlastního otáčivého hlediště, tedy na polohu stěžejní části samotného divadelního zařízení.

Není však dost zřetelně uváděno, že součástí plánů města Českých Budějovic je též záměr zbudovat nové divadelní zázemí, což představuje nové, další ohrožení kulturních hodnot zahrady, jejího ochranného pásma a jejího intaktního prostředí. Předpokládané umístění novostavby (pro šatny, hygienické a provozní zázemí apod.) v ose Bellarie, byť mimo půdorys zámecké zahrady, ale v partiích velmi choulostivých a mimořádně pohledově exponovaných, je naprosto neakceptovatelné. Záměr představuje riziko narušení jedinečného panoramatu a génia loci historického jádra Českého Krumlova, což je v příkrém rozporu se závazkem zodpovědné péče o mimořádné hodnoty tohoto statku.

Upozorňujeme tedy v dostatečném předstihu, že v důsledku tohoto dnes nepříliš medializovaného „detailu “, by po jeho zviditelnění v další fázi přípravy záměru, bezesporu došlo k dalšímu zvýraznění nepřijatelnosti té varianty řešení obnovy letní scény v Českém Krumlově, na které bez obhajitelného věcného zdůvodnění setrvává město České Budějovice. Jednalo by se tedy o další závažný rozpor se závazky České republiky zodpovědně pečovat o památku, zapsanou v Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Přijato plenárním zasedáním ČNK ICOMOS dne 26. 11. 2015